Støt os – Har vi hjulpet dig? Så vil vi elske hvis du vil hjælpe os! Mobilepay 82 56 02

Retningslinjer for frivillige

Følgende etiske retningslinjer udgør grundlaget for handlinger foretaget som repræsentant for Ammenet. Repræsentanter inkluderer alle med tilknytning til Ammenet – det indbefatter de frivillige, frivillige under uddannelse eller eventuelle lønnede medarbejdere.

De etiske retningslinjer er udformet for at øge den enkeltes forståelse af det ansvar, som de påtager sig i deres virke for Ammenet. Retningslinjerne hviler på en grundlæggende forpligtelse til at behandle Ammenets brugere respektfuldt. Derudover støtter Ammenet op om WHO’s International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes, og alle repræsentanter overholder disse i alle handlinger foretaget i virket for Ammenet.

Code of conduct

 • Frivillige på Ammenet arbejder indenfor forenings områder i et omfang, der er fastsat af bestyrelsen i samråd med de frivillige.
 • Frivillige vejledere afholder lokale, månedlige caféer i det omfang, de selv ønsker.
 • Vejledning og støtte tager udgangspunkt i den vejledtes behov, omstændigheder og ønsker, og skal være objektiv, evidensbaseret og saglig. Formålet er at udruste den vejledte til at træffe egne informerede valg.
 • Vejledning skal altid udføres med respekt for den vejledte, og uden at dømme.
 • Den frivillige er altid opmærksom på at vejlede og give støtte indenfor Ammenets område, og altid henvise til sundhedsprofessionel assistance ved behov.
 • Under arbejdet skal alle repræsentanter videst muligt holde andre emner uden for interaktionen for at holde fokus på Ammenets mission.
 • Dele af arbejdet foregår i grupper på Facebook, hvorfor det ikke er muligt at holde det anonymt. I det omfang det er muligt, er Ammenets frivillige dog bundet af tavshedspligt.
 • Som repræsentant for Ammenet er det essentielt at skelne imellem sit professionelle erhverv uden for Ammenet og sit frivillige arbejde indenfor Ammenet, særligt hvis ens erhverv kan siges at ligge tæt op ad Ammenets formål. Man må ikke som repræsentant for Ammenet søge økonomisk gevinst af sin tilknytning til organisationen.
 • Hvis en frivillig i sit professionelle liv beskæftiger sig med ammevejledning, skal det professionelle arbejde overholde Ammenets etiske retningslinjer for at vedkommende fortsat kan være frivillig på Ammenet. Eksempelvis skal vedkommende have de rette uddannelsesmæssige kvalifikationer, samt arbejde for en arbejdsgiver, der overholder WHOs code. Hvis dette ikke er tilfældet, må det frivillige arbejde ophøre.
 
 

Interne retningslinjer

 • Det er et fælles ansvar for de frivillige at bidrage til og opbygge en holdånd og et godt arbejdsmiljø. 
 • Det forventes, at den frivillige optræder med samme respekt, omtanke og høflighed internt i organisationen som i interaktioner med brugere af foreningens aktiviteter.
 • Diskrimination eller mobning må ikke forekomme.
 • Det forventes, at man som frivillig på Ammenet støtter op om organisationens mission og arbejde.
 • Overtrædelse af organisationens interne etiske retningslinjer vil medføre advarsel og/eller ophør af samarbejdet.
 

Ophør som frivillig

Når man ikke længere er frivillig i Ammenet afleveres eventuelt udstyr, bøger og lignende tilbage til organisationen. Ammenets interne grupper forlades. Er man ejer eller ansvarshavende af grupper, sider, websites eller andre platforme, som tilhører Ammenet, skal ejerskabet overdrages til et medlem af bestyrelsen indenfor 14 dage.

Ønskes det senere at genoptage medlemskabet, kontaktes bestyrelsen for en samtale om muligheder for fornyet engagement.

Tidligere frivillige kan ikke repræsentere Ammenet eller udtale sig på organisationens vegne.

 

Frivillige vejledere

Som frivillig vejleder hos Ammenet er man forpligtet til at gennemføre uddannelse inden certificering. Man er ligeledes forpligtet til at gennemføre recertificering hvert tredje år.

Certificering som Ammenet-vejleder er ikke en professionel certificering og kan ikke anvendes i professionelt øjemed eller udenfor Ammenets vejledning og virke.

Hvis den frivillige vejleder ikke gennemfører recertificering som anvist, afsluttes samarbejdet. Hvis den frivillige vejleder ønsker at ophøre som frivillig, meddeles det ansvarsteamet, og engagementet afsluttes.

Kriterier for certificering

Den frivillige vejleder har:

 • Ammet i ca. 1 år ved tidspunktet for ansøgning, medmindre der er tale om særlige omstændigheder
 • Gennemført uddannelsen som vejleder
 • Bevist at vedkommende er rede til at repræsentere Ammenet ved arbejdet med vejledning 
 • Demonstreret engagement i Ammenet og missionen ved sin deltagelse


Frivillige ordstyrere og organisatore

Som frivillig ordstyrer og organisator er man forpligtet til at gennemføre kurser og praktik inden underskrivelse af en Statement of Commitment (SoC). Man er ligeledes forpligtet til at forny SoC hvert tredje år.

Hvis den frivillige ordstyrer eller organisator ikke fornyer sin SoC som anvist, afsluttes samarbejdet. Hvis den frivillige ønsker at ophøre som frivillig, meddeles det ansvarsteamet man hører under, og engagementet afsluttes.